Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a La Môme International Kft. (Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó, Adószám: 29185429-2-42), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://lamome.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó:

Neve,

Címe,

Kontakt adatok,

E-mail címe,

Telefonszáma,

Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma).
Jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése.
A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
II.) Hírlevélre történő feliratkozás esetében a Felhasználó:

Neve (vezetéknév, keresztnév),

E-mail címe.
Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.
A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.
A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.
III.) Számlázási adatok

adószám,

bankszámla szám,

bank neve.
Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése.
A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

2. ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: Klaviyo inc.

Cím:125 Summer St, Floor 6Boston, MA 02111 United States

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A blog.lamome.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi vállalkozást:

Cloudways Ltd.

52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta

MST2653

Malta

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Németország, Farnkfurt, DataCenter

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a https://blog.lamome.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

5. FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a https://blog.lamome.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. 01. 01. napjától lép hatályba.

Felhasználási feltételek 1. számú melléklete (programajánló gyermekek részére)

A La Mome blog felhasználási irányelvének kiegészítő melléklete a gyermekek részére szóló rendezvényekkel összefüggő programajánlók szabályairól, valamint a programajánló felhasználási feltételeiről. Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbi információkat:

 

  • A weboldalunkon megjelenő gyermekprogramok nem a LaMome International Kft. szervezésében kerülnek lebonyolításra, valamint az eseményekkel összefüggő programajánlók sem a La Mome csapata, hanem harmadik fél által kerülnek feltöltésre a blogoldalra.

 

  • A La Mome blogoldal (blog.lamome.hu) pusztán egy megjelenési felületet biztosít a harmadik személyek (külsős szervezők) számára, akik a  regisztrációt követően közzétehetik a közelgő, gyermekek részére szervezett eseményeikre vonatkozó programajánlót  a La Mome blogoldalán.

 

  • Ezk a gyerekprogramokat népszerűsítő programajánlók egy ellenőrzési folyamatot követően kerülnek publikálásra a La Mome oldalán, melyek során a La Mome csapata folyamatosan törekszik arra, hogy ezen események és az adott eseménnyel összefüggésben feltöltött információk a valódiságát ellenőrizze. 

 

Az ellenőrzés és jóváhagyás folyamata során  törekszünk arra, hogy a közzétett gyerekprogramok alatt megjelenő információk naprakészek legyenek, azok minden esetben megfeleljenek a valóságnak. 

 

Ugyanakkor, felhívjuk a figyelmedet arra, hogy gyermekeknek szóló események harmadik fél által szervezett foglalkozások, az azokról szóló tájékoztatót a rendezvény szervezője tölti fel a La Mome blogoldalára. A La Mome csapata kizárólag közvetítő szerepet tölt be az erre rendszerezett felület biztosításával, amelyből következően nem rendelkezünk közvetlen befolyással a rendezvényszervezésre, valamint a közelgő eseménnyel kapcsolatosan megosztott információk helyességére.

 

. Kérünk Téged, hogy a szabadidőd megtervezése, valamint a közzétett rendezvényen való részvétel  előtt, a biztonság kedvéért, látogass el a programszervező hivatalos oldalára is, hogy meg tudj bizonyosodni az esemény megtartásáról, és részletes információval bírj a közelgő rendezvénnyel kapcsolatosan.A fent leírtakra tekintettel, felhívjuk figyelmedet, hogy a LaMome International Kft. a blogoldalon általa közölt információk hiányosságáért, illetve a hibásan megadott adatok kezeléséből adódó esetleges negatív következményekért (károkért) saját felelősségét kizárja, az ilyen károkért kizárólag a blogoldalon közzétett rendezvény szervezője tartozik felelősséggel.

 

Tájékoztatunk továbbá arról is, hogy a La Mome blogoldal gyermekprogramokat népszerűsítő ajánlói harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató elérhetőségeket (linkeket) tartalmaz, amely weboldalak tartalmára a La Mome csapatának ellenőrzése nem terjed ki, azokért felelősséget nem vállal. E körben rögzítjük, hogy amennyiben a La Mome csapata tudomást szerez arról, hogy az általa – saját blogjában – elérhetővé tett weboldal, valamint annak tartalma harmadik személy jogát vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, az érintett weboldal elérhetőségét tartalmazó linket, valamint a rendezvényszervező által közzétett eseményt haladéktalanul eltávolítja a La Mome felületéről.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmedet arra is, hogy a La Mome blogoldalon megismerhető valamennyi információ, szöveges tartalom és kreatív anyag a szerzői jogok és szellemi tulajdonnal kapcsolatos egyéb szabályok oltalma alatt áll, ezért azok használata kizárólag e szabályok tiszteletben tartásával lehetséges. A programajánlók és információk közzététele, azok terjesztése kizárólag a forrás, azaz a blog.lamome.hu weboldal megjelölésével lehetséges.

 

A fentiekben részletezett információk tudatában arra kérünk Téged, hogy a La Mome blogoldalon közzétett programajánlók alatt található információkat a jelen mellékletben foglalt feltételek figyelembevételével és elfogadásával szíveskedj használni. A felhasználási feltételekkel kapcsolatban további információkat találsz a La Mome blog felhasználási irányelveiben..

Köszönjük, hogy látogatod weboldalunkat, bízunk benne, hogy kellemes élményekben lesz részed az általunk megismerhetőve  tett, ajánlott gyermekprogramokon való részvétel során.

Üdvözlettel,

 

a La Mome csapata

Scroll to Top